ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Λειτουργία

Ο διαδικτυακός ιστότοπος https://glinavoscellar.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας με την επωνυμία «Κτημα Γκλίναβος ΑΕ» (εφεξής: «Η Εταιρεία»), με έδρα την Ζίτσα Ιωαννίνων, οδός Μοναστήρι – Ζίτσα, 44003, Ζίτσα, Α.Φ.Μ. : 094089259, Αριθμός ΓΕΜΥ: 030911229000 και ΔΟΥ: Ιωαννίνων μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικές παραγγελίες, να ενημερώνεστε σχετικά με την Εταιρεία μας καθώς επίσης και σχετικά με τις υπηρεσίες μας, προωθητικές ενέργειες, προσφορές κλπ.

Η χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας μας συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του και των συναλλαγών που διενεργούνται στα πλαίσια λειτουργίας του. Παρακαλούμε, προτού προβείτε στη χρήση των υπηρεσιών μας, να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο επισκέπτης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Η Εταιρεία μας δύναται να τροποποιεί του παρόντες Όρους Χρήσης μονομερώς, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, προβαίνοντας σε σχετική ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου. Μετά την ανάρτηση της σχετικής τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας μας λογίζεται ως αποδοχή της.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου δεν επιτρέπεται αυστηρά, εφόσον δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών αν διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω.

1.1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, των εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας με την επωνυμία «Κτημα Γκλίναβος ΑΕ», με έδρα την Ζίτσα Ιωαννίνων, οδός Μοναστήρι – Ζίτσα, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, νόμιμα παραχωρημένης στην Εταιρεία μας για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των συναλλαγών, και προστατεύεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η εμφάνισή των ανωτέρω, προστατευόμενων από τη νομοθεσία στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας, στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κατά τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου, συμφωνείται ότι αποδέχεστε τους όρους και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας μας, η εν όλο ή εν μέρει αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή, η αντιγραφή, η παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστότοπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς καθώς και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.2. Περιορισμός εταιρικής ευθύνης

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο του διαδικτυακού ιστότοπου να είναι πλήρες, ακριβές και επικαιροποιημένο. Ωστόσο, η Εταιρεία μας δε φέρει σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτή της αμέλειας, ευθύνη για πράξεις, παραλήψεις, ελλείψεις ή ζημία που θα προκληθεί στο χρήστη από την χρήση των περιεχόμενων στον παρόντα ιστότοπο πληροφοριών. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας και η χρήση των παρεχόμενων στον παρόντα ιστότοπο πληροφοριών, γίνεται με πρωτοβουλία του Χρήστη.

Οι Χρήστες του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας μας αποδέχονται ότι θα προβαίνουν στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση χρήσης του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου κατά τρόπο αντίθετο στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους με σκοπό να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία και να τεθεί σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία.

1.3. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε κατά την τοποθέτηση παραγγελίας ή εκτέλεση αγοράς είναι τα απολύτως απαραίτητα για την επικοινωνία και την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αποστέλλονται σε εμάς με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος της Εταιρείας μας χρησιμοποιεί “Cookies” για σκοπούς της ορθής λειτουργίας και της βελτίωσης της λειτουργικότητας του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας και της προστασίας των χρηστών. Περαιτέρω,  ενδέχεται να περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς συνδέσμους ανακατεύθυνσης (links) προς άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των οποίων δύναται να διαφέρει από όσα αναφέρονται στην παρούσα. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

1.4. Ασφάλεια του διαδικτυακού ιστότοπου

Η Εταιρεία μας έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού ιστότοπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας έχει τοποθετήσει λογισμικό, το οποίο προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή ή οποιασδήποτε μορφής αθέμιτη χρήση.

1.5. Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας μας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Σε περίπτωση που συγκεκριμένος όρος των Όρων Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου καταστεί μερικώς ή ολικώς άκυρος, δε θίγεται η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου καθώς και για την ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

1.6. Πολιτική συναλλαγών από το διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας μας

Η υποβολή παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, κατά τα οριζόμενα στο Ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.7. Περιγραφή προϊόντων

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου τα προϊόντα που διαθέτει να απεικονίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, μέσω λεπτομερειακών περιγραφών, φωτογραφιών κλπ. Ωστόσο, λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων μας, ενδέχεται να παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην απεικόνιση του προϊόντος και της λεπτομερειακής περιγραφής (ενδεικτικά σε σχέση με το έτος εσοδείας, βάρος, συσκευασία κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την περιγραφή που συνοδεύει το συγκεκριμένο προϊόν, η οποία θα υπερισχύει της απεικόνισής του.

Κατόπιν τούτου, η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη, εφόσον το τελικό προϊόν δεν ταυτίζεται με τη λεπτομερειακή περιγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

1.8. Διαθεσιμότητα

Προκειμένου να ενημερώνεστε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας, αυτά θα εμφανίζονται ως:

– άμεσα διαθέσιμα : το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο για αποστολή ή παραλαβή από το κατάστημα

– Κατόπιν Παραγγελίας: το προϊόν είναι μερικώς διαθέσιμο

– εξαντλημένο ή μη διαθέσιμο ή διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας (κόκκινο χρώμα): το προϊόν ενδέχεται να έχει εξαντληθεί ή να μην είναι πλέον διαθέσιμο ή να  είναι διαθέσιμο κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Ενδέχεται ένα προϊόν να εμφανίζει λανθσμένη διαθεσιμότητα λόγω σφάλματος ή μή έγκαιρης ενημέρωσης του συστήματος. Σε αυτή τη περίπτωση η εταιρεία μας θα ενημερώσει τον πελάτη και θα πράξει το δυνατόν καλύτερο για να παραδοθεί το προϊόν το σημντομότερο.

1.9. Τιμές

Όλες οι τιμές των προϊόντων μας, όπως παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας είναι σε Ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντα κατά το νόμο ΕΦΚ και ΦΠΑ. Εντούτοις, η τελική τιμή των προϊόντων δύναται να προσαυξάνεται με την προσθήκη εξόδων αποστολής, φόρων, δασμών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας δύναται να αναπροσαρμόζει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις τιμές των προϊόντων, βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης του.

1.10. Επιστροφές

Ο πελάτης έχει δυνατότητα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο. Η επιστροφή γίνεται με την επίδειξη της απόδειξης ή του τιμολογίου και με την προϋπόθεση το προϊόν να είναι σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία είτε με ταινία ασφαλείας είτε με ζελατίνη ασφαλείας και το ίδιο το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος,το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λ.π), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στις περιπτώσεις αυτές το κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εταιρεία μεταφορών που τα παρέλαβε.

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη παρουσίαζε ελάττωμα (λειτουργίας ή ποιότητας) ή ήταν κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένο κατά την μεταφορά, κ.λ.π.) ο πελάτης οφείλει είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει να επιστρέψει το προϊόν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς περαιτέρω φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές το κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος.

Στις περιπτώσεις που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη και δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε το κατάστημα επιστρεφρεφεί τα χρήματα μέσο τραπεζικού λογαριασμού στόν πελάτη με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής του πελάτη, για αλλαγή ή επιστροφή του προϊόντος.

Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Προσοχή: Εάν o πελάτης δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή γίνεται 12 μήνες.

 

1.11. Προωθητικές ενέργειες/ Προσφορές

Ανά χρονικές περιόδους, η Εταιρεία μας δύναται να προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες ή προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων, για την καλύτερη προβολή του διαδικτυακού ιστότοπου ή ανάλογα με τις συμφωνίες ανάμεσα στην Εταιρεία και τους Προμηθευτές. Η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα σε προσφορά καθώς και οι αναλυτικοί όροι της προσφοράς θα παρέχονται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου της ιστοσελίδας μας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία που έχει παράσχει ο Χρήστης στην Εταιρεία μας ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εν λόγω προωθητικές ενέργειες ή προσφορές θα ισχύουν μόνο για παραγγελίες που έχουν υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας, ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης ή τον τρόπο πληρωμής τους.

Εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή προϊόντος που αγοράστηκε σε προσφορά, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του προϊόντος, όπως είχε διαμορφωθεί κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της παραγγελίας και όχι κατά το χρόνο ενάσκησης του δικαιώματος επιστροφής.

 

 

Font Resize
Click to listen highlighted text!